Ceny transferowe

„Ustalenie ceny transakcyjnej jest bardziej kwestią sztuki niż nauki ścisłej”1

Z roku na rok rośnie ilość transakcji w ramach grup kapitałowych. Postępująca globalizacja i rosnąca konkurencja sprawia, że zjawisko cen transferowych stanowi coraz ważniejszy aspekt planowania biznesowego i ekonomicznego. Jednocześnie rośnie ryzyko kwestionowania przez władze podatkowe warunków transakcji kontrolowanych, które nie odpowiadają warunkom rynkowym.

Administracje podatkowe coraz uważniej badają rozmaite aspekty stosunków gospodarczych uzgodnionych między przedsiębiorstwami powiązanymi, poszukując na tym polu możliwości zwiększenia dochodów budżetów krajowych.

Ceny transferowe postrzegane są przez TaxTone jako zagadnienie szerokie, które nie sprowadza się wyłącznie do opisu i uzasadnienia następstw transakcji kontrolowanych – sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Traktując „transfer pricing” jako zjawisko mające doniosłe znaczenie na etapie planowania korzyści ekonomicznych wynikających ze współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi, nie stosujemy gotowych szablonów. Każdy Klient otrzymuje indywidualny projekt dostosowany do specyfiki grupy kapitałowej, branży, rodzaju działalności gospodarczej i warunków transakcji – w zależności od potrzeb – na etapie planowania transakcji, jej realizacji lub następczo – szukając uzasadnienia dla przyjętych rozwiązań.

Korzystając z wieloletniej wiedzy i praktyki naszych specjalistów, bogatego dorobku OECD, Jednolitego Europejskiego Forum ds. Cen Transferowych oraz dorobku polskiego orzecznictwa i doktryny, traktujemy ceny transferowe jako sztukę, której efektem jest zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa naszego Klienta przed ryzykiem zakwestionowania warunków transakcji jako nierynkowych.

Oferujemy m.in.:

 • doradztwo na etapie planowania transakcji z podmiotem powiązanym;
 • dokumentacja podatkowa cen transferowych:
  • w wariancie minimalnym – spełniająca wymogi wynikające z przepisów cen transferowych, zawierające wszystkie elementy obligatoryjne);
  • w wariancie rozszerzonym – wzbogacona o elementy dodatkowe, w szczególności analizę porównywalności warunków transakcji kontrolowanej z warunkami rynkowymi, a także strategię gospodarczą z elementami analizy wskaźnikowej lub finansowej; dokumentacja w tym wariancie w istotnym stopniu optymalizuje ryzyko zakwestionowania warunków transakcji z podmiotem powiązanym;
 • weryfikacja i ocena posiadanej dokumentacji cen transferowych z opcjonalnym uzupełnieniem o brakujące/istotne elementy;
 • dostosowanie dokumentacji grupowej do polskich przepisów w zakresie cen transferowych lub „country file” do Jednolitej Europejskiej Dokumentacji Cen Transferowych;
 • ocena planowanych lub zawartych umów z podmiotami powiązanymi pod kątem cen transferowych;
 • pomoc w weryfikacji lub weryfikacja i ustalanie:
  • podmiotów powiązanych;
  • transakcji zawartych lub realizowanych pod kątem obowiązku sporządzenia dokumentacji;
 • inne elastyczne formy współpracy (m.in. doradztwo i konsultacje przy samodzielnym sporządzaniu dokumentacji cen transferowych, dedykowane wdrożenie pracowników Klienta na stanowiska wewnętrznych specjalistów).

1 Z Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie prac Wspólnego Forum UE ds. Cen Transferowych w okresie od kwietnia 2009 r. do czerwca 2010 r. i związanych z nimi propozycji: 1. Wytycznych w sprawie usług o niskiej wartości dodanej świadczonych wewnątrz grup i 2. Potencjalnych podejść do spraw trójstronnych poza UE z 25.01.2011 COM(2011)16 final